Bezpłatna wiedza prawna

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 

Często dzieje się tak, że mimo świetnego pomysłu na biznes firma staje w obliczu trudności finansowych, które wprost prowadzą ją do stanu niewypłacalności. Zdarza się, że zadłużenie jest tak duże, iż jedynym wyjściem z sytuacji jest ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak istnieje, choć cień szansy, że kryzys jest jedynie przejściowy, podjęcie pewnych środków pozwoli na wyprowadzenie firmy na prostą. Takie środki daje prawo restrukturyzacyjne, które przewiduje aż cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Ich celem jest pomoc dłużnikowi w przywróceniu płynności finansowej i powrocie do aktywnej działalności na rynku.
W tym wpisie pokażę Ci kiedy i z której formy restrukturyzacji możesz skorzystać. 

Czym jest restrukturyzacja?

Zacznijmy może od podstaw i odpowiedzmy sobie na pytanie: czym jest restrukturyzacja?
Musisz wiedzieć, że jest to szereg czynności zmierzających do naprawy sytuacji finansowej dłużnika. Czynności te podejmowane są zarówno w sferze kapitałowej, jak i organizacyjnej oraz zarządczej. 
Restrukturyzacja pozwala na uniknięcie rozwiązania ostatecznego, jakim jest ogłoszenie upadłości. Dzięki zastosowaniu jednego z postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorca może wyjść z zadłużenia i wciąż funkcjonować na rynku. A więc podsumowując, podstawowym jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika. 

Podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych

Zanim omówię poszczególne ich rodzaje, wspomnę jeszcze o tym, w jakiej sytuacji mogą one być przeprowadzone. 
Ustawa prawo restrukturyzacyjne wprost wskazuje, że postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Nie definiuje jednak pojęcia niewypłacalności, odsyłając do prawa upadłościowego
A zatem dłużnik staje się niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. A kiedy możemy mówić o zagrożeniu niewypłacalnością? Kiedy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny. 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje. Wybór jednego z nich uzależniony jest od sytuacji dłużnika, jego możliwości oraz potrzeb. Warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Nasza kancelaria pomoże Ci w przeanalizowaniu Twojej sytuacji finansowej i wyborze najodpowiedniejszego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
Wyróżniamy postępowania:

  1. o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszone układowe,
  3. układowe,
  4. sanacyjne.

Co je łączy? Wszystkie zmierzają do zawarcia układu z wierzycielami. Natomiast różni je zakres ochrony dłużnika przed wierzycielami oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem. 

Zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najmniej sformalizowane ze wszystkich, jednocześnie jest najszybsze i najprostsze. Jedynym formalnym wymogiem jest zatrudnienie przez dłużnika doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu.

Jak wygląda proces doradczy?

Polega ono na samodzielnym zbieraniu przez dłużnika głosów wierzycieli, potrzebnych do zatwierdzania układu. Może być prowadzone jedynie wtedy, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 
Ten rodzaj postępowania ma największy sens w przypadku dłużników, którzy wciąż są w stanie regulować na bieżąco swoje zobowiązania, lecz przewidują, że będą mieli w najbliższej przyszłości problemy finansowe.

Przyspieszone postępowanie układowe

Ten rodzaj jest już nieco bardziej sformalizowany, choć wciąż ma na celu poprawę sytuacji dłużnika w uproszczonym trybie
Polega ono na sporządzeniu spisu wierzytelności i zatwierdzeniu układu przez sąd. Tryb uproszczony oznacza, że sąd rozpatruje wniosek dłużnika o wszczęcie postępowania jedynie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku. Wydanie rozstrzygnięcia powinno nastąpić w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku. 

Kiedy można rozpocząć postępowania?

Może być ono prowadzone wówczas, gdy  suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
Więcej na temat tego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego przeczytasz w moim wpisie Przyspieszone postępowanie układowe – szybki sposób na wyjście z kłopotów finansowych.

Postępowanie układowe

Kolejny rodzaj przewidziany jest dla dłużników, którzy nie spełniają kryteriów pozwalających na zastosowanie postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego postępowania układowego. 
Taka sytuacja będzie miała miejsce, w przypadku gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekroczy 15 proc. ogólnej sumy takich wierzytelności.

Jak wygląda proces postępowania układowego?

Jego przebieg jest bardzo podobny do postępowania o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonego układowego. Rożnica polega na tym, że w układowym wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności, jak również taki sprzeciw mogą złożyć uczestnicy postępowania co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Postępowanie sanacyjne 

Ostatnim rodzajem jest postępowanie sanacyjne. Chciałbym podkreślić, że wykracza ono znacznie poza ramy wszystkich pozostałych, przewidzianych przez prawo restrukturyzacyjne. 
Jego celem jest nie tylko przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej, ale także uzdrowienie sytuacji gospodarczej dłużnika poprzez dokonanie czynności sanacyjnych określonych w planie restrukturyzacji. 

Charakterystyka postępowania sankcyjnego

Charakteryzuje się najdalej idącym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów niezależnych od dłużnika spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Jeśli szukasz kancelarii, która przeprowadzi Cię przez proces restrukturyzacji, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl