Bezpłatna wiedza prawna

Przesłanki do złożenia wniosku o upadłość

Co do zasady nikt nie zakłada firmy z zamiarem doprowadzenia jej do stanu, w którym konieczne jest ogłoszenie upadłości. Niestety w rzeczywistości biznesowej bywa tak, że różne okoliczności doprowadzają przedsiębiorców do sytuacji, w których ciąży na nich obowiązek złożenia wniosku o upadłość. Jakie są zatem ustawowe przesłanki ogłoszenia upadłości? 

Niewypłacalność podstawą ogłoszenia upadłości

Podstawową przesłanką do złożenia wniosku o upadłość jest niewypłacalność dłużnika. Co to dla Ciebie oznacza? Mianowicie to, że jeśli utraciłeś zdolność do wykonywania  swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, masz obowiązek wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 
Pamiętaj, że masz na to 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia. A niedochowanie tego terminu może rodzić dla Ciebie negatywne konsekwencje. Warto więc skorzystać z fachowego wsparcia prawnika podczas ogłaszania upadłości, który pomoże Ci przeanalizować sytuację firmy i ustalić, czy nadszedł czas na złożenie wniosku o upadłość. 

Kiedy można zatem stwierdzić, że faktycznie utraciłeś zdolność regulowania swoich zobowiązań? 

Z pomocą przychodzi ustawa Prawo upadłościowe, która wprowadza domniemania odnośnie tego stanu. A mianowicie domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny,  gdy:

  • opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań przekracza 3 miesiące,
  • zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Płynnościowa i majątkowa przesłanka niewypłacalności 

Jak widzisz mamy dwie odrębne przesłanki wskazujące na powstanie stanu niewypłacalności w przedsiębiorstwie. Pierwsza z nich określana jest przesłanką płynnościową. Dotyczy ona każdego przedsiębiorcy – bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoba fizyczna, spółka osobowa czy też spółka kapitałowa). 
Natomiast druga przesłanka określana jest mianem majątkowej, zadłużeniowej bądź bilansowej. Nie dotyczy ona osób fizycznych, lecz ogranicza się do przedsiębiorców działających w formie jednostek organizacyjnych – przede wszystkim spółek kapitałowych oraz osobowych.

Inne podstawy złożenia wniosku o upadłość

Wspomniane przesłanki wynikają wprost z przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, byś mógł wskazać jeszcze inne podstawy utraty zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Może to być na przykład utrata kontraktów z kluczowymi klientami, z którymi współpraca stanowiła główny przychód firmy, czy utrata innych, stałych źródeł finansowania.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl