Bezpłatna wiedza prawna

Procedura zmiany umowy spółki komandytowej

Podejmując jakiekolwiek decyzje biznesowe, nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które w przyszłości mogą oddziaływać na prowadzoną przez Ciebie działalność gospodarczą. Podobnie jest z konstruowaniem umowy spółki. Mimo wszelkiej Twojej przezorności i zapobiegliwości mogą pojawić się okoliczności powodujące konieczność dokonania zmiany umowy spółki komandytowej. 
Czy to będzie zmiana PKD, zmiana przedmiotu działalności czy składu osobowego, niezbędne jest zachowanie określonej procedury ich dokonywania. Jak wygląda ta procedura?  Poniżej wszystko Ci wyjaśnię. 

Forma zmiany umowy spółki komandytowej

Dokonanie zmiany postanowień umowy spółki wymaga zachowania takiego samego sposobu, w jaki została ona zawarta. To oznacza, że zmiana umowy spółki komandytowej następuje w formie:

  • aktu notarialnego,
  • elektronicznej, za pośrednictwem systemu s24.

Wynika to z faktu, że Kodeks spółek handlowych w art. 2 w sprawach nieuregulowanych w ksh odsyła do Kodeksu cywilnego. Ten z kolei w art. 77 wskazuje konieczność zachowania przy zmianie umowy formy jej zawarcia przewidzianej w ustawie lub przez strony umowy. 
Zatem nie ominie Cię wizyta u notariusza. Chyba że założyłeś swoją spółkę za pomocą systemu s24. Wówczas, w zakresie zmiennych postanowień umowy (czyli  przewidzianych wzorcem umowy spółki komandytowej stanowiącym załącznik do stosownego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości), możesz zmienić jej zapisy w formie elektronicznej. 

Uchwała o zmianie umowy 

Ponieważ spółka komandytowa jest spółką osobową, nie posiada w swej strukturze takiego organu jak zgromadzenie wspólników. W związku z tym dla dokonania zmiany jej umowy nie jest konieczne zwołanie posiedzenia specjalnego organu, a jedynie podjęcie uchwały przez wspólników. Pamiętaj przy tym, że uchwała ta wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że w umowie spółki została zastrzeżona inna większość niezbędna dla podjęcia uchwały. 
Jak to wygląda w praktyce? Wszyscy wspólnicy spółki (lub inna ich liczba określona w umowie) w obecności notariusza podejmują uchwałę o zmianie umowy spółki, którą notariusz sporządza w formie aktu notarialnego. W uchwale należy wskazać jakie zapisy umowy ulegają zmianie oraz przyjąć tekst jednolity umowy. 
Jeśli masz wątpliwości co do tego, w jaki sposób przeprowadzić procedurę zmiany umowy Twojej spółki, możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia naszej kancelarii w kwestii prawa spółek.

Zgłoszenie do KRS 

Zmianę umowy spółki komandytowej należy zgłosić do KRS. Masz na to 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 
Dokonujesz tego na formularzu KRS-Z1, dołączając do niego uchwałę o zmianie, tekst jednolity umowy oraz dowody uiszczenia wymaganych opłat. Potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu postępowania rejestrowego, nie masz ochoty na załatwianie wszystkich niezbędnych formalności? Skontaktuj się z nami, dla nas to codzienność. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl