Bezpłatna wiedza prawna

Przyspieszone postępowanie układowe – szybki sposób na wyjście z kłopotów finansowych

Kiedy okazuje się, że Twoja firma ma problemy z realizacją zobowiązań, ale mimo wszystko widzisz szansę na poprawę tej sytuacji i stabilizację Twojego biznesu, warto rozważyć jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Rozwiązaniem, które może bardzo ułatwić Ci wyjście z trudnej sytuacji, jest przyspieszone postępowanie układowe
Obok postępowania o zatwierdzenie układu, postępowania układowego i  postępowania sanacyjnego ma ono na celu właśnie restrukturyzację przedsiębiorstwa oraz uniknięcie ogłoszenia upadłości. Jeśli zastanawiasz się, które z nich byłoby bardziej odpowiednie w Twojej sytuacji, skorzystaj z porady prawnika specjalizującego się w prawie restrukturyzacyjnym. 

Warunek niezbędny do wszczęcia postępowania

Tak jak pozostałe postępowania wskazane w ustawie Prawo restrukturyzacyjne przyspieszone postępowanie układowe wszczynane jest na wniosek dłużnika. 
Warunkiem niezbędnym do jego otwarcia jest, by suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekraczała 15% sumy wszystkich wierzytelności, które uprawniają do głosowania.
Postępowanie to umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, przy uproszczeniu procedury postępowania i z założenia powinno zakończyć się przed upływem 3 miesięcy.

Przebieg przyspieszonego postępowania układowego 

Istotą przyspieszonego postępowania układowego jest przebieg w trybie uproszczonym i krótki czas jego trwania. Dlatego też sąd powinien rozpatrzyć Twój wniosek o wszczęcie postępowania w terminie 7 dni, od momentu jego złożenia. 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku sąd wyda postanowienie o otwarciu postępowania i powoła sędziego-komisarza oraz nadzorcę sądowego.
Następnie do Ciebie będzie należało udzielenie im wszelkich potrzebnych wyjaśnień. Twoim obowiązkiem będzie udostępnienie dokumentów dotyczących Twojego przedsiębiorstwa i majątku, a także umożliwienie nadzorcy sądowemu zapoznanie się z Twoją firmą, a w szczególności z księgami rachunkowymi.

Czynności nadzorcy sądowego

Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji nadzorca sądowy sporządzi i przedłoży sędziemu-komisarzowi:

  • plan restrukturyzacyjny uwzględniający Twoje propozycje restrukturyzacji,
  • spis wierzytelności,
  • spis wierzytelności spornych.

Nadzorca sądowy ma na to dwa tygodnie od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. 

Zgromadzenie wierzycieli i głosowanie nad układem 

 Niezwłocznie po złożeniu powyższych dokumentów, sędzia-komisarz wyznaczy termin zgromadzenia wierzycieli, podczas którego będą oni głosować nad układem. 
Poinformowanie ich o terminie zgromadzenia należy do obowiązków nadzorcy sądowego, który jednocześnie doręcza im:

  1. propozycje układowe, 
  2. informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, 
  3. informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli.

Podczas zgromadzenia wierzycieli przedstawiane są główne założenia planu restrukturyzacyjnego. Zatwierdzany jest także spis wierzytelności oraz przeprowadzane jest głosowanie nad układem. Uchwalenie przyjęcia układu następuje wówczas, gdy opowie się za nim większość wierzycieli mających łącznie co najmniej ⅔ sumy wierzytelności przysługujących wszystkim głosującym wierzycielom.
Przyjęcie układu oznacza zakończenie postępowania układowego i przystąpienie do realizacji zawartego układu, zgodnie z jego postanowieniami.

Zalety przyspieszonego postępowania układowego

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego daje Ci następujące korzyści:

  • uzyskujesz ochronę majątku w po­sta­ci za­wie­sze­nia po­stę­po­wań eg­ze­ku­cyj­nych do­ty­czą­cych wie­rzy­tel­no­ści ob­ję­tych ukła­dem,
  • nie jest możliwe wszczęcie nowych postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności powstałych przed otwarciem postępowania,
  • nie ma możliwości obciążenia składników Twojego majątku hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego,
  • ochronę przed egzekucją uzyskują również Twoje wierzytelności nieobjęte z mo­cy prawa ukła­dem. Mo­gą one zo­stać za­wie­szo­ne na okres 3 mie­się­cy, a wie­rzy­ciel za­bez­pie­czo­ny rze­czo­wo na Twoim majątku może po upły­wie te­go okre­su pro­wa­dzić eg­ze­ku­cję wy­łącz­nie z przedmio­tu za­bez­pie­cze­nia.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl