Bezpłatna wiedza prawna

Czym jest postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne to jedno z postępowań restrukturyzacyjnych, mających wspólne zadanie – uniknięcie ogłoszenie upadłości. Jego celem jest uzdrowienie Twojej firmy poprzez poprawę jej sytuacji ekonomicznej i umożliwienie Ci samodzielnego spłacenia Twoich długów.
Postępowanie to wszczynane jest na Twój wniosek. Polega ono na zawarciu układu z wierzycielami i przeprowadzeniu czynności sanacyjnych po uprzednim dokonaniu spisu wierzytelności. W wyniku wszczęcia postępowania sąd powołuje zarządcę, który zamiast Ciebie będzie zarządzał masą sanacyjną. W jej skład wchodzi mienie służące prowadzeniu Twojego przedsiębiorstwa, a także mienie do Ciebie należące.
Jeśli rozważasz złożenie wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego, możesz skorzystać ze wsparcia naszej kancelarii. 

Postępowanie sanacyjne – spis wierzytelności 

Spis wierzytelności to nic innego jak lista Twoich długów. Znajdą się na niej Twoje wierzytelności osobiste, które powstały tylko i wyłącznie przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Informacja o sporządzeniu spisu wierzytelności zamieszczana jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czym są czynności sanacyjne?

Ustawa definiuje czynności sanacyjne jako czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.
Jakie zatem mogą być to czynności? Będzie to na przykład:

  • redukcja zatrudnienia, 
  • redukcja innych kosztów prowadzenia działalności, 
  • odstąpienie od niekorzystnych dla Ciebie umów wzajemnych, których  jesteś stroną, 
  • sprzedaż Twojego majątku ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej, tj. co do zasady bez obciążeń. 

Ochrona przed egzekucją 

Jednocześnie masz zapewnioną ochronę przed egzekucją, co oznacza, że wszelkie postępowania egzekucyjne, w wyniku wszczęcia postępowania sanacyjnego, ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a sędzia-komisarz będzie mógł też uchylić zajęcia dokonane w ich toku (np. uciążliwe dla Ciebie zajęcia rachunków bankowych). Ponadto, nowe egzekucje nie mogą być wszczęte w trakcie postępowania sanacyjnego.
Pamiętaj przy tym, że postępowanie sanacyjne docelowo ma służyć Tobie, ale nie kosztem Twoich wierzycieli. Musisz więc na bieżąco regulować zobowiązania, a następnie spłacić dotychczasowych wierzycieli zgodnie z zawartym układem.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl