Bezpłatna wiedza prawna

Jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. w formie zdalnej?

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa dotknęły właściwie każdą dziedzinę życia społecznego i gospodarczego. Zakaz zgromadzeń postawił pod znakiem zapytania także funkcjonowanie spółek z o.o. Dlatego też ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tej formie. Zmienił zapisy art. 234¹ kodeksu spółek handlowych, umożliwiając przeprowadzanie zdalnego zgromadzenia wspólników bez konieczności przewidywania tej formy zgromadzenia w zapisach umowy spółki, tak jak to miało miejsce po nowelizacji KSH we wrześniu 2019 r. 

Zgromadzenie wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Co to właściwe znaczy, że, zgodnie z zapisem art. 234¹ KSH,  zgromadzenie wspólników spółki z o.o. może zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? Oznacza to nic innego, jak możliwość skorzystania przy obradowaniu z internetowych platform, które pozwalają na transmitowanie głosu oraz obrazu przy równoczesnym udziale wielu uczestników. 
Zatem zarząd zwołując zgromadzenie wspólników w formie zdalnej, powinien wskazać, za jakiej pośrednictwem platformy będzie się ono odbywać. Musisz mieć na uwadze to, że powinna ona zapewniać: 

  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, 
  • możliwość wypowiadania się w toku obrad zgromadzenia wspólników, 
  • możliwość skorzystania z prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed, lub w toku zgromadzenia wspólników.

Na szczęście dzisiejszy internet daje mnóstwo możliwości, z których wygodnie możecie korzystać. 
Pamiętaj jednak, że zdalna forma zgromadzenia wspólników nie zwalnia z obowiązku wskazania miejsca jego odbywania, którym zazwyczaj jest siedziba spółki. Co za tym idzie, powinien być w nim obecny przynajmniej przewodniczący wraz z protokolantem, natomiast pozostali uczestnicy mogą być w każdym innym miejscu na świecie. 
Jeśli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu i organizacji od strony prawnej zdalnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o., skorzystaj z usług naszej kancelarii. 

Jak zwołać zdalne zgromadzenie wspólników?

Zasady zwoływania zdalnego zgromadzenia wspólników są właściwie takie same jak w przypadku tradycyjnej formy zgromadzenia. Jednak zarząd powinien w zaproszeniu wprost poinformować o możliwości wzięcia udziału w obradach zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Ponadto w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić:

  • informacje o sposobie uczestniczenia w tym zgromadzeniu, 
  • wypowiadania się w jego trakcie, 
  • wykonywania na nim prawa głosu, 
  • wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Regulamin zdalnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Zasady zdalnego zgromadzenia wspólników powinny zostać określone w regulaminie uchwalanym przez radę nadzorczą. Jeśli w Twojej spółce nie ma rady nadzorczej, regulamin ten uchwalą wspólnicy spółki. Warto również wiedzieć, że w tym przypadku nie ma konieczności zwoływania zgromadzenia wspólników. Wystarczy jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.
Regulamin ten powinien przede wszystkim określać wymogi niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Tworząc regulamin, zwróć przy tym uwagę, by nie wprowadzać w nim wymogów i ograniczeń, które mogłyby utrudnić wspólnikom aktywny udział w obradach zgromadzenia. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl