Bezpłatna wiedza prawna

Skutki ogłoszenia upadłość co do spadku nabytego przez upadłego 

Ogłoszenie upadłości rodzi wiele skutków prawnych dla upadłego przedsiębiorcy. Opisałem już, jak wpływa upadłość na zobowiązania upadłego oraz jakie są jej skutki w stosunku do majątku upadłego. W tym wpisie pokrótce omówię natomiast  sytuację, gdy upadły dłużnik zostaje powołany do spadku. Jakie są więc skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego?

Spadek a masa upadłości 

Spadek, nabyty przez upadłego po dniu ogłoszenia upadłości, wchodzi w skład masy upadłości. Co jest istotne w tym przypadku? Mianowicie to, że nie ma potrzeby składać oświadczenia o przyjęciu spadku. 
Zgodnie z art. 119 ustawy Prawo upadłościowe spadek zostaje przyjęty z mocy prawa, mało tego – uważa się, że został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Spadkobierca, czyli upadły, odpowiada za długi spadkowe do wysokości stanu czynnego spadku. Nie ma znaczenia czy powołanie do spadku nastąpiło w wyniku dziedziczenia ustawowego, czy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu.
Nawet jeśli otwarcie spadku nastąpiło przed dniem ogłoszenia upadłości, to wchodzi on do masy upadłości. Pod warunkiem, że:

  • nie upłynął jeszcze termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • powołany spadkobierca (upadły) takiego oświadczenia jeszcze nie złożył. 

Wynika z tego, że jeżeli dłużnik został powołany do spadku przed dniem ogłoszenia upadłości i przed tym dniem złożył oświadczenie, to jest ono ważne i nie może być przez syndyka odwołane. 

Kiedy można wyłączyć spadek z masy upadłości?

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduję sytuację, gdy możliwe jest wyłącznie spadku z masy upadłości. Ma to miejsce wówczas, gdy 

  • w skład spadku wchodzą wierzytelności lub prawa wątpliwe,
  • składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne
  • z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania upadłościowego. 

Decyzję o wyłączeniu z masy upadłości spadku podejmuje w formie postanowienia sędzia-komisarz. Na jego postanowienie służy zażalenie.
Gdy spadek zostanie wyłączony z masy upadłości, upadły-spadkobierca ma 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia się postanowienia o wyłączeniu spadku na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. 
Jeśli znalazłeś się w sytuacji, która zmusza Cię do ogłoszenia upadłości, a jednocześnie spodziewasz się otrzymania spadku, i nie wiesz jakie kroki masz podjąć, skontaktuj się z nami. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl