Bezpłatna wiedza prawna

Uczestnicy postępowania upadłościowego

Zazwyczaj to niewypłacalny dłużnik występuje do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku w pierwszej fazie postępowania upadłościowego, kiedy sąd rozpoznaje wniosek i stwierdza, czy jest on zasadny, jedynie dłużnik jest jego uczestnikiem. Natomiast już we właściwym postępowaniu upadłościowym, jego uczestnikami są oprócz dłużnika, również wierzyciele. 
Możliwe jest także złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela osobistego dłużnika.

Upadły i wierzyciele jako uczestnicy postępowania upadłościowego

Głównymi uczestnikami postępowania upadłościowego są upadły oraz jego wierzyciele. Każdy z nich ma swoje uprawnienia i obowiązki, które należy dobrze poznać, by móc w pełni je realizować. Skontaktuj się z nami, profesjonalnie przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy postępowania upadłościowego. 

Kim jest upadły?

To ten, wobec kogo wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości, czyli mówiąc wprost – niewypłacalny dłużnik. Może nim być m.in. 

 • osoba fizyczna, 
 • osoba prawna lub 
 • jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. 

Co ważne, ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych upadłego, jednak z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci prawo rozporządzania swoim majątkiem. Wynika to z faktu, że majątek upadłego wchodzi w skład masy upadłości. 

Wierzyciele – jakie są ich zadania? 

Upadły nie jest jedynym uczestnikiem postępowania upadłościowego. Obok niego biorą udział w postępowaniu również wierzyciele
Wierzycielem w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe jest każdy uprawniony do zaspokojenia z masy upadłości, choćby wierzytelność nie wymagała zgłoszenia. Czyli każdy wierzyciel, któremu dłużnik zalega z płatnościami, jest uczestnikiem postępowania.

Rola zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym 

Zgromadzenie wierzycieli oraz rada wierzycieli są to pozasądowe organy postępowania upadłościowego. 

Zgromadzenie wierzycieli 

Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz:

 • gdy wymagane jest podjęcie uchwały zgromadzenia,
 • na wniosek przynajmniej dwóch wierzycieli mających łącznie nie mniej niż trzecią część ogólnej sumy uznanych wierzytelności,
 • w innych przypadkach, gdy uzna to za potrzebne.

Głównym celem zgromadzenia jest reprezentowanie interesów ogółu wierzycieli. 

Rada wierzycieli 

Do zadań rady wierzycieli należy przede wszystkim:

 • udzielanie pomocy syndykowi, 
 • kontrolowanie jego czynności, 
 • badanie stanu funduszów masy upadłości, 
 • udzielanie zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli 
 • wyrażanie opinii w innych sprawach, jeżeli tego zażąda sędzia-komisarz lub syndyk.

Zarówno powołanie, jak i odwołanie członków rady wierzycieli należy do zadań sędziego-komisarza. To również on ustanawia radę na wniosek wierzycieli.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl