Bezpłatna wiedza prawna

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?

Rzeczywistość biznesowa bywa różna. Nie zawsze pomysł na świetny interes wypali. Z różnych powodów – czasem zależnych od przedsiębiorcy, a czasem nie. W takiej sytuacji staje on przed koniecznością zastosowania ostatecznego rozwiązania, jakim jest ogłoszenie upadłości. O jego podstawach przeczytasz w jednym z moich poprzednich wpisów “Przesłanki złożenia wniosku o upadłość”. Teraz natomiast chciałbym odpowiedzieć na bardzo istotne pytanie: “Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?”.

Konstrukcja wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest pismem procesowym. I jako takie powinien spełniać określone wymogi formalne. Zanim jednak pokrótce Ci je opiszę, chciałbym podkreślić, że poprawność wniosku ma doniosłe znaczenie dla Ciebie, jako przedsiębiorcy zobowiązanego do jego złożenia w przypadku niewypłacalności Twojej firmy. Dlatego też rozważ skorzystanie z profesjonalnego wsparcia prawnika w przygotowywaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Elementy wniosku jako pisma procesowego

Sporządzając wniosek o ogłoszenie upadłości własnego przedsiębiorstwa, pamiętaj o następujących elementach:

 1. oznaczeniu sądu, do którego jest on skierowany,
 2. podaniu imienia i nazwiska dłużnika albo jego nazwy, 
 3. oznaczeniu miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika,
 4. podaniu numeru PESEL albo numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. podaniu numer NIP (wymóg ten zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2020 r.),
 6. oznaczeniu rodzaju pisma: “wniosek o ogłoszenie upadłości”,
 7. osnowie wniosku, np. „Wnoszę o ogłoszenie upadłości dłużnika”,
 8. dowodach na poparcie przytoczonych okoliczności w uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, 
 9. podpisach zgodnych z zasadami reprezentacji (ewentualnie o podpisie pełnomocnika, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości w imieniu dłużnika) oraz o wymienieniu wszystkich załączników.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, we wniosku należy podać:

 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych;
 • informację, czy dłużnik składający wniosek o ogłoszenie upadłości jest spółką publiczną.

 

Niezbędne załączniki do wniosku

Dłużnik, składając wniosek o ogłoszenie upadłości, powinien dołączyć do niego następujące dokumenty:  

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 
 2. bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; 
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika; 
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni; 
 9. informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
 1. zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub 
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub 
 3. sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Pamiętaj! Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz do wniosku dołączyć któregokolwiek z powyższych dokumentów, musisz podać przyczynę oraz ją uprawdopodobnić. 
Do wniosku o ogłoszenie upadłości załącza się jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników.
Wraz z wnioskiem musisz złożyć również Twoje oświadczenie  o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości innego podmiotu możesz złożyć jako wierzyciel osobisty. Wówczas procedura jest znacznie prostsza i jesteś zwolniony z obowiązku załączania tych z wyżej wymienionych dokumentów, do których jako wierzyciel nie masz dostępu. 

Ogłaszasz upadłość? Sprawdź opłaty 

Od wniosku o ogłoszenie upadłości uiszcza się stałą opłatę w kwocie 1.000 zł, a dowód jej uiszczenia dołączasz do wniosku. 
Ponadto musisz wpłacić zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Dowód uiszczenia zaliczki również dołączasz do wniosku. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl