Bezpłatna wiedza prawna

Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS – procedura i obligatoryjne załączniki

Zdecydowałeś, że chcesz swój biznes prowadzić w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zawarłeś umowę spółki w formie aktu notarialnego, wnieśliście wraz ze wspólnikami wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, powołaliście jej organy. Cóż więc pozostało, by można było stwierdzić, że oto powstała Twoja spółka z o.o.? Ostatnim elementem, który decyduje o jej zaistnieniu, jest zgłoszenie spółki z o.o. do KRS. 
W tym wpisie przedstawię Ci formalności, których musisz dokonać, by zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli natomiast po przeczytaniu tekstu stwierdzisz, że potrzebujesz wsparcia doświadczonego radcy prawnego, chętnie wyręczymy Cię w złożeniu wniosku o rejestrację spółki. 

Forma zgłoszenia spółki z o.o. do KRS

Zgłoszenie spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na wniosek, składany na urzędowym formularzu
KRS-W3. Możesz tego dokonać drogą elektroniczną lub tradycyjną, czyli osobiście pojawiając się w sekretariacie sądu lub wysyłając wniosek pocztą. 

Rejestracja spółki w formie elektronicznej

Ta forma rejestracji możliwa jest dla spółek utworzonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego s24. Jej zaletą są niższe opłaty sądowe i zdecydowanie szybsza procedura (spółka zostaje zarejestrowana w ciągu 24 godzin). Natomiast złożenie wniosku w formie elektronicznej wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań co do składanych dokumentów. 
Tak więc wszelkie załączniki do wniosku o zarejestrowanie spółki muszą być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym. Zakładając spółkę S24 wszystkie konieczne dokumenty znajdziesz w systemie s24. Założenie takiej spółki przy wsparciu radcy prawnego zajmuje zwykle ok. 1 godziny. 
Pamiętaj przy tym, iż w tym trybie rejestracji spółki, istnieje wymóg wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie pieniężnej. 

Rejestracja spółki z o.o. w formie tradycyjnej

Wniosek o rejestrację spółki w formie tradycyjnej składasz natomiast osobiście lub za pośrednictwem poczty do Sądu Rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Pamiętaj, by dokładnie i najlepiej bezbłędnie wypełnić wszystkie wymagane formularze. Wszelkie błędy lub nieprecyzyjne zapisy spowodują zwrócenie wniosku do poprawy. Dołącz również oryginały lub kopie poświadczone notarialnie (poza aktem notarialnym – ten zawsze składamy w oryginale) wszystkich wymaganych dokumentów. 
Tradycyjny sposób rejestrowania spółki z o.o. może trwać od około tygodnia do około miesiąca – zależnie od sądu rejestrowego 

Wymagane dokumenty 

Tak jak wspominałem na wstępie, zgłoszenia spółki z o.o. do KRS dokonuje się na urzędowym formularzu KRS-W3. Wypełnij go w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
Pamiętaj też, aby złożyć wniosek o rejestrację spółki z o.o. w terminie najpóźniej 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. W przypadku niedochowania tego terminu umowa spółki ulega rozwiązaniu.
Składając wniosek, musisz wypełnić dodatkowo następujące formularze:

 • druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru
 • druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu
 • druk KRS-WK – organy podmiotu
 • druk KRS-WL – prokurenci
 • druk KRS-WM – przedmiot działalności

Do wniosku dołącz także następujące dokumenty (w oryginale lub kopie poświadczone notarialnie):

 • umowę spółki
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału
 • dokument o powołaniu członków organów spółki oraz oświadczenie o zgodzie na powołanie oraz wpis do KRS
 • listę wspólników
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (jeśli występuje)
 • dowody uiszczenia opłat
 • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu

Opłaty

Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS wymaga wniesienia określonych opłat sądowych na konto danego sądu rejestrowego. Natomiast dla formy elektronicznej, możliwe jest wniesienie opłaty jedynie za pomocą systemu e-płatności.
Wysokość opłat sądowych

Opłata Forma tradycyjna Forma elektroniczna
opłata sądowa za wpis 500 zł 250 zł 
opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 150 zł  100 zł 

Wprawdzie rejestracja spółki w KRS nie jest zbyt skomplikowanym procesem, wymaga jednak dochowania określonych wymogów formalnych. Z tego też powodu, warto powierzyć skompletowanie wniosku specjalistom

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl