Bezpłatna wiedza prawna

Zgłoszenie spółki komandytowej do KRS – procedura i obligatoryjne załączniki

Spółka komandytowa powstaje z chwilą zarejestrowania jej w KRS. Jak wygląda procedura zgłoszenia spółki komandytowej i jakie niezbędne załączniki należy dołączyć do wniosku o rejestrację? Dowiesz się z tego artykułu. 

Forma zgłoszenia spółki komandytowej do KRS

Podobnie jak w przypadku rejestrowania spółki z o.o., zgłoszenia do KRS spółki komandytowej możesz dokonać w formie tradycyjnej (jeśli spółka jest zakładana u notariusza) lub elektronicznej (jeśli spółka jest zakładana przez internet). 
Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym w formie tradycyjnej następuje na wniosek, składany na urzędowym formularzu KRS-W1, który możesz złożyć w siedzibie sądu osobiście lub wysłać pocztą. 
Natomiast elektroniczna rejestracja spółki komandytowej następuje na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. W celu złożenia wniosku w tej formie konieczne będzie założenia konta e-PUAP oraz kont w systemie e-KRS przez wszystkich wspólników. 

Wniosek do sądu rejestrowego 

Zgłoszenia spółki komandytowej do KRS mogą dokonać tylko komplementariusze. Pamiętaj przy tym, że wniosek musisz złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Wniosek wysyłasz pocztą lub składasz osobiście do wydziału gospodarczego KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy (nie każdy Sąd Rejonowy prowadzi rejestr KRS – należy wyszukać informację o tym, który Sąd Rejonowy jest właściwy) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę spółki.
Twoje zgłoszenie powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,
 4. nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności,
 5. sumę komandytową.

Załączniki do wniosku o rejestrację spółki komandytowej

Tak jak już wspominałem, zgłoszenia spółki komandytowej do KRS dokonujesz na formularzu urzędowym. Zadbaj o to, by wypełnić go w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi literami.
Dołącz do wniosku następujące załączniki: 

 • druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
 • druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu
 • druk KRS-WC – wspólnicy spółki komandytowej
 • druk KRS-WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
 • druk KRS-WL – prokurenci
 • druk KRS-WM – przedmiot działalności
 • wykaz komplementariuszy i komandytariuszy wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń)
 • oświadczenie przedstawicieli komplementariusza – jeśli jest to osoba prawna – o wyrażeniu zgody na powołanie i wpis do KRS
 • dowody uiszczenia opłat
 • umowę spółki zawierającą określenie firmy i siedziby, przedmiotu działalności, oznaczenie i wartość wkładów wniesionych przez każdego ze wspólników, sumę komandytową, czas trwania spółki, jeżeli został określony.

Dokumenty złóż w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Natomiast jeśli rejestracji dokonujesz drogą elektroniczną, powinny one zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Opłaty

Rejestracja spółki komandytowej w KRS wymaga wniesienia określonych opłat sądowych. O tym, w jakiej formie możesz wnieść opłatę, składając wniosek w formie tradycyjnej, decyduje prezes sądu właściwego dla siedziby spółki. Natomiast dla formy elektronicznej, możliwe jest wniesienie opłaty jedynie za pomocą systemu e-płatności.
Wysokość opłat sądowych

Opłata Forma tradycyjna Forma elektroniczna
opłata sądowa za wpis 500 zł 250 zł 
opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 150 zł  100 zł 

Proces rejestracji spółki komandytowej nie jest wprawdzie skomplikowany, ale w celu uniknięcia pomyłek i zwrotu wniosku, warto powierzyć jego złożenie specjalistom. Możemy też przeprowadzić Cię przez cały proces założenia spółki komandytowej elektronicznie. 
Dla porównania: Proces rejestracji spółki komandytowej nie jest wprawdzie skomplikowany, ale w celu uniknięcia pomyłek i zwrotu wniosku, warto powierzyć jego złożenie osobie, która specjalizuje się w prawie spółek. Możemy też przeprowadzić Cię przez cały proces założenia spółki komandytowej elektronicznie. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl