Bezpłatna wiedza prawna

Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jego uczestnikami są dłużnik oraz wierzyciel. Przy czym ustawa prawo restrukturyzacyjne wskazuje, że uczestnikiem postępowania jest zarówno wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna, jak i wierzyciel, któremu przysługuje uprawdopodobniona wierzytelność sporna, jeżeli został dopuszczony do udziału w sprawie.

Dłużnik w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

Procedury określone w prawie restrukturyzacyjnym dotyczą wyłącznie dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością oraz mają na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. 
Z dłużnikiem niewypłacalnym mamy do czynienia, gdy 

  • opóźnienie dłużnika w wykonywaniu wymagalnych zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące lub 
  • gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku dłużnika, a stan ten utrzymuje się ponad 24 miesiące.

Warto podkreślić, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie ma wpływu na zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych dłużnika. Po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”. 
Co istotne w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca. Natomiast w przyspieszonym postępowaniu układowym lub w postępowaniu układowym zarząd własny majątkiem dłużnik sprawuje pod nadzorem nadzorcy sądowego. 

Wierzyciele w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z ustawową definicją przez wierzyciela należy rozumieć osobę uprawnioną do żądania od dłużnika świadczenia. Jak już wspomniałem we wstępie, uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są zarówno wierzyciele bezsporni, jak i sporni. Co to oznacza?

Wierzytelność bezsporna 

Z wierzytelność bezsporną mamy do czynienia, gdy wierzyciel osobisty dłużnika, któremu ona przysługuje, został wskazany przez dłużnika w spisie wierzycieli załączonym do wniosku restrukturyzacyjnego lub którego wierzytelność została stwierdzona tytułem egzekucyjnym, lub który został umieszczony w spisie wierzytelności.

Wierzytelność sporna

Czym zatem jest wierzytelność sporna? Jest to wierzytelność osobista niewskazana przez dłużnika w spisie wierzytelności, która została skonkretyzowana co do zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej. 
W szczególności jest to  wierzytelność, 

  • co do której dłużnik został wezwany do spełnienia świadczenia, 
  • zawezwano dłużnika do próby ugodowej, 
  • wytoczono powództwo przeciwko dłużnikowi albo 
  • podniesiono zarzut potrącenia w sprawie wszczętej przez dłużnika, albo 
  • co do której toczy się postępowanie przed sądem polubownym oraz 
  • wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Wierzyciel osobisty, któremu przysługuje wierzytelność sporna, może zostać uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego na swój wniosek lub z urzędu. W przypadku dopuszczenia wierzyciela do udziału w sprawie na jego wniosek, dopuszczenie wywołuje skutek od dnia złożenia wniosku.
Jeśli masz wątpliwości co do tego kto może lub nie może być uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sytuację. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl