Bezpłatna wiedza prawna

Co należy wiedzieć o podatku od spółek komandytowych?

W 2021 roku wchodzą (a częściowo już weszły w życie) bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania spółek komandytowych. Staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podobnie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Zmiany przy opodatkowaniu spółek komandytowych

Przed wejściem w życie wyżej opisanej nowelizacji, opodatkowaniu podlegał dochód na poziomie wspólników spółki komandytowej (komplementariusza i komandytariusza), zgodnie z postanowieniami umowy spółki komandytowej oraz zależnie od tego czy wspólnikiem była osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nierzadko występująca w roli komplementariusza), czy też osoba fizyczna. Po wejściu w życie nowelizacji dochód będzie dodatkowo opodatkowana podatkiem CIT (9 % lub 19 %).

Popularność spółek komandytowych

Uzasadnienie nowelizacji wprost wskazuje, że nowe przepisy zostały skonstruowane w związku z popularnością konstrukcji spółki komandytowej w polskim obrocie gospodarczym, jak również z powodu popularności konstrukcji tzw. spółki z o.o. – komandytowej (tj. takiej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. a komandytariuszami powiązane z nią osoby fizyczne). Taka konstrukcja dawała właścicielom nie tylko możliwość pojedynczego opodatkowania (bez podatku CIT), ale również względne bezpieczeństwo prywatnego majątku, chociażby przed roszczeniami wierzycieli. Nowelizacja powoduje, że pogodzenie tych dwóch atutów w jednym podmiocie będzie niemożliwe.

Odliczanie podatku CIT

Nowe przepisy przewidują dla wspólników pewne możliwości odliczania zapłaconego podatku CIT, jednak dla większości obecnych konstrukcji, zwłaszcza spółek z o.o. – komandytowych, możliwości te nie będą atrakcyjne. Sytuacja wspólników będzie następująca:
– zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.
– Komplementariusz będzie mógł skorzystać z opcji pomniejszenia należnego podatku o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową zgodnie z jego udziałem w zysku spółki komandytowej.
– Komandytariusz będzie miał możliwość następującego zwolnienia: zwolnienie w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, nie więcej jednak niż wartość 60 tys. zł rocznie. Aby komandytariusz mógł skorzystać ze zwolnienia, musi jednak spełnić szereg warunków, w szczególności:

  1. a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w spółce komandytowej;
  2. b) bycie członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej lub posiadającej pośrednio, lub bezpośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce będącej komplementariuszem;
  3. c) bycie podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu na zasadach wskazanych w ustawie.

Powyższe konstrukcje są niemożliwe do spełnienia dla większości spółek z o.o. – komandytowych istniejących w obrocie.

Pozostałe tematy nowelizacji spółki komandytowej

Istnieją jeszcze inne, problematyczne zagadnienia dla wspólników spółki komandytowej w efekcie nowelizacji:
– zmiana źródła przychodów dla celów PIT
– brak możliwości rozliczenia straty z lat ubiegłych
– brak możliwości odliczenia składek ZUS
– problem dalszego rozliczania kosztów kwalifikowanych przesuniętych na następny rok w ramach ulgi badawczo-rozwojowej

Możliwe rozwiązania

W związku z zaistniałą zmianą rekomendowane są liczne rozwiązania, wśród nich m.in. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną lub z ograniczoną odpowiedzialnością, podział spółki, założenie nowej spółki. Decydując się na konkretne rozwiązanie, należy mieć na uwadze, że istnieje ryzyko zastosowania wobec spółki komandytowej przepisów o unikaniu opodatkowania. Radca prawny wraz z doradcą podatkowym pomoże Ci w wyborze kolejnych, optymalnych kroków. Sytuacja Twojej działalności niekoniecznie jest taka, jak innych spółek i z tego powodu warto dokonać analizy obecnej sytuacji prawnej i podatkowej i przeanalizować możliwe scenariusze dalszego działania.
Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną, a pomożemy Ci dobrać odpowiednie rozwiązania dla Twojej firmy.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl