Bezpłatna wiedza prawna

Co warto wiedzieć o spółce jawnej?

Zanim zdecydujesz się na złożenie własnej działalności, rozważ dobrze formę prawną, w jakiej będziesz ją prowadził. Polski ustawodawca proponuje Ci wiele możliwości – od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółkę cywilną, osobową, aż po kapitałową. Samych spółek osobowych mamy kilka rodzajów, a jedną z najpopularniejszych jest spółka jawna. Z tego wpisu dowiesz się jak założyć ten rodzaj spółki i jakie są jej cechy charakterystyczne. 
A jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem spółki jawnej, skontaktuj się z nami. Zajmiemy się sporządzeniem umowy oraz zgłoszeniem do rejestru. 

Co to jest spółka jawna?

Jedną z form prawnych i organizacyjnych prowadzenia własnego biznesu jest spółka jawna. Zaliczamy ją do handlowych spółek osobowych. Opiera się ona na bezpośrednim i osobistym zaangażowaniu wspólników w przedsiębiorstwo przez nią prowadzone. 
Co istotne, spółka jawna prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która powinna zawierać nazwisko lub firmę (nazwę) przynajmniej jednego ze wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Wymóg ten, określony w przepisach kodeksu spółek handlowych, wyraźnie podkreśla jej osobowy charakter.
Celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa, czyli stałej zorganizowanej działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku.

Cechy charakterystyczne  

Spółka jawna posiada wszystkie cechy spółki osobowej, co czyni z niej modelowy przykład tej formy prawnej. 
Do jej podstawowych cech zaliczamy: 

  1. niezmienność składu osobowego, z wyjątkami określonymi w przepisach kodeksu spółek handlowych i w umowie spółki
  2. wymóg zawarcia w nazwie (firmie) nazwiska lub nazwy przynajmniej jednego ze wspólników,
  3. osobiste prowadzenie spraw spółki przez jej wspólników, z możliwościami pewnych modyfikacji, które określone są w przepisach kodeksu spółek handlowych
  4. równość praw i obowiązków wszystkich wspólników,
  5. brak osobowości prawnej i posiadanie jedynie zdolności prawnej,
  6. osobista, subsydiarna, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. 

O tym, co oznacza posiadanie zdolności prawnej, pisałem we wpisie charakteryzującym ogólnie spółki osobowe. 
W tym miejscu chciałbym zwrócić jeszcze Twoją uwagę, na kwestię odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej. Otóż każdy wspólnik odpowiada za nie całym swoim majątkiem bez ograniczenia, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. 
Co to właściwie oznacza? To znaczy, że wierzyciel może domagać się spłaty długu od spółki lub od każdego ze wspólników. Przy czym z takim żądaniem może on wystąpić dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki jawnej okaże się bezskuteczna (tzw. odpowiedzialność subsydiarna). 

Jak założyć spółkę jawną? 

Najogólniej rzecz ujmując, powstaje jako umowa dwóch lub więcej osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Jest to pierwotny sposób jej powstania. Istnieje jeszcze sposób wtórny, który polega na przekształceniu spółki cywilnej lub innej spółki handlowej w spółkę jawną.
Kodeks spółek handlowych określa, co powinna zawierać umowa spółki jawnej dla swej ważności. Należy zawrzeć w niej co najmniej:

  1. firmę i siedzibę,
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  3. przedmiot działalności spółki, 
  4. czas jej trwania, jeżeli jest oznaczony. 

Pamiętaj, że umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Nie ma potrzeby sporządzania jej w formie aktu notarialnego. Chyba że, wkładem wspólnika do spółki jest na przykład nieruchomość. Wówczas konieczne będzie udanie się do notariusza w celu zawarcia umowy. 
Spółkę jawną można również założyć przez internet, przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Rejestracja spółki

Istotnym elementem, który decyduje o możliwości funkcjonowania spółki jawnej w obrocie gospodarczym, jest wpisanie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Powstaje więc ona z chwilą wpisu w rejestrze i od tego momentu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl