Bezpłatna wiedza prawna

Spółka osobowa – zasady wspólne

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna) uregulowane są poprzez wskazanie wspólnych dla tych spółek zasad a dopiero potem – poprzez uregulowania szczegółowe.

Możliwości jakie daje spółka osobowa

Każda spółka osobowa jest podmiotem prawa zwanym „ułomną osobą prawną”. Oznacza to, że spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.  Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.
W przeciwieństwie do spółek kapitałowych (gdzie decyzja o zmianie umowy spółki może opierać się na decyzji większości wspólników podejmujących uchwały na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), w spółkach osobowych zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.

„Ogół praw i obowiązków” spółki osobowej

W spółce osobowej nie istnieją – jak w spółkach kapitałowych – udziały ani akcje. Są on zastąpione tzw. „ogółem praw i obowiązków”.  Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Warto skorzystać z pomocy prawnika zajmującego się prawem spółek, podczas wprowadzania takich zmian. Potrafi on doradzić jak przeprowadzić ten proces, uwzględniając szczegółowe zapisy w umowie.

Zobowiązania wspólnika

W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.
Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy wymagają w takiej sytuacji opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl