Bezpłatna wiedza prawna

Skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku upadłego

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli, które to powinno nastąpić w jak najwyższym stopniu. Dlatego wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości rodzi doniosłe skutki dla Ciebie jako przedsiębiorcy i majątku Twojej firmy. To właśnie on będzie źródłem zaspokojenia roszczeń Twoich wierzycieli. Dlatego w tym wpisie przybliżę Ci, skutki ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku Twojego przedsiębiorstwa. 

Masa upadłości

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości przeznaczoną do zaspokojenia zobowiązań względem wierzycieli.
W jej skład wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi ustawie Prawo upadłościowe. Wyłączeniu podlegają:

  1. mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeks postępowania cywilnego;
  2. wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
  3. kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom; 
  4. środki pieniężne znajdujące się na rachunku będącym przedmiotem blokady zgodnie ze szczególnymi przepisami Ordynacji podatkowej.

Ustalenie składu masy upadłości 

Syndyk ustala, co wchodzi w skład masy upadłości, tworząc spis inwentarza oraz spis należności. W spisie inwentarza ujmuje on prawa, objęte ruchomości, nieruchomości oraz środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Jednocześnie dokonuje oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. 
Natomiast spis należności sporządza na podstawie ksiąg upadłego oraz dokumentów bezspornych, przy czym domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu upadłego w dniu ogłoszenia upadłości należą do jego majątku.
Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jako upadłego jest wydać syndykowi wszystkie składniki majątku, a także udostępnić wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do ustalenia składu masy upadłości. 

Utrata zarządu oraz możliwości korzystania z majątku wchodzącego w skład masy upadłości

Najwyraźniejszym i jednocześnie najistotniejszym skutkiem ogłoszenia upadłości jest pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz korzystania z należącego do niego mienia. 
Z chwilą ogłoszenia upadłości dysponentem majątku upadłego staje się syndyk, natomiast prawo własności upadłego ma charakter czysto formalny. 
Zadaniem syndyka jest zabezpieczenie mienia wchodzącego w skład masy upadłości przede wszystkim przed czynnościami mogącymi ją uszczuplić. Z tego względu wszelkie czynności prawne dłużnika dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne. Musisz wiedzieć, że dłużnik nie tylko nie ma prawa zbywać i obciążać składników masy upadłości, ale także nie może ich eksploatować w sposób, który mógłby być poczytany jako działanie na szkodę wierzycieli. 
Jak widzisz, ogłoszenie upadłości niesie istotne skutki dla majątku Twojej firmy. Jeśli potrzebujesz porady odnośnie tego, co wchodzi w skład masy upadłości, a co nie lub chcesz poznać swoje prawa i obowiązki jako upadłego dłużnika, skontaktuj się z naszą kancelarią.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl