Bezpłatna wiedza prawna

Prowadzenie spraw spółki jawnej

Kiedy przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oczywistym jest, kto podejmuje wszelkie decyzje biznesowe związane z prowadzeniem firmy i kto za nie odpowiada. Inaczej sprawa przedstawia się w spółce jawnej, w ramach której działalność prowadzi kilka osób. Jak zatem wygląda prowadzenie spraw spółki jawnej? W tym wpisie zapoznam Cię z podstawowymi zagadnieniami w tym temacie.

Co oznacza prowadzenie spraw spółki jawnej? 

Zagadnienie to należy do kategorii stosunków wewnętrznych spółki, ale wiąże się poniekąd z kwestią reprezentowania spółki jawnej
Co należy pod nim rozumieć? Kodeks spółek handlowych wprost nie definiuje tego pojęcia. Możemy jednak przyjąć, że prowadzenie spraw spółki jawnej oznacza podejmowanie przez wspólników wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę. 
Im bardziej rozwinięta działalność, tym czynności jest coraz więcej. Warto skorzystać więc ze wsparcia kancelarii prawnej przy prowadzeniu spraw spółki jawnej, która przejmie na siebie większość z nich. 
Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Prawo prowadzenia spraw może być odebrane wspólnikowi z ważnych powodów jedynie na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. Dotyczy to również zwolnienia wspólnika od obowiązku prowadzenia spraw spółki.

Czynności podejmowane w spółce jawnej 

Zasadą jest, że każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Czynności podejmowane w spółce jawnej możemy podzielić na trzy grupy: 

  • czynności zwykłe,
  • przekraczające zakres zwykłych czynności,
  • czynności nagłe.

Od tego rozróżnienia zależy sposób prowadzenia spraw spółki jawnej. Wyjaśnię Ci teraz, co rozumiemy pod tymi kategoriami czynności.

Czynności zwykłe 

Definicji czynności zwykłych nie znajdziemy w kodeksie spółek handlowych. Trudno zresztą byłoby jednoznacznie określić jakie czynności możemy zaliczyć do tej kategorii. Dlaczego? Ponieważ każda spółka jawna jest inna. To, co w jednej stanowi czynność większej wagi, w innej może być traktowane jak czynność zwykła. 
Podsumowując, możemy stwierdzić, że czynności zwykłego zarządu to podstawowe czynności występujące w danym rodzaju działalności gospodarczej i zgodnie z kodeksem spółek handlowych każdy wspólnik może dokonywać ich samodzielnie. 
Na przykład dla firmy sprzedającej meble, czynnością zwykłego zarządu będzie czynność związana ze sprzedażą kompletu mebli, złożenie oferty w tej sprawie, zamówienie dostaw odpowiednich materiałów itp. 

Czynności przekraczające zakres zwykłych czynności 

Do tej kategorii czynności należą te, które mają charakter majątkowy lub wykraczają poza dotychczasowy zakres działalności przedsiębiorstwa. Wiążą się one również z wyższym ryzykiem biznesowym. 
Takimi czynnościami są np. zbycie przedsiębiorstwa, wydzierżawienie czy ustanowienie na nim prawa użytkowania. 
Dla podjęcia tego rodzaju czynności konieczna jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. 

Czynności nagłe

Najogólniej mówiąc, są to czynności, których nie sposób przewidzieć. Mają one nadzwyczajny charakter, a ich niedokonanie może zagrozić interesom spółki. 
Do podejmowania takich czynności uprawniony jest każdy wspólnik posiadający prawo do prowadzenia spraw spółki (czyli zasadniczo każdy wspólnik), nawet gdyby w zwykłych okolicznościach ich dokonanie wymagało podjęcia uchwały. 

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl