Bezpłatna wiedza prawna

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Jednym najważniejszych dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest spis wierzytelności. Stanowi on podstawę uczestnictwa w postępowaniu i dochodzenia swoich roszczeń przez wierzycieli. Dokument ten przedstawia wartość wierzytelności, to jest ostateczną sumę, z jaką wierzyciel występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przebieg procesu restrukturyzacji firmy zależy od prawidłowo przygotowanego spisu. Czym on jest i jak wygląda proces jego przygotowania, omówię w dzisiejszym wpisie. 

Czym jest spis wierzytelności?

Najprościej mówiąc, jest to lista długów, które dłużnik ma do spłacenia wobec swoich wierzycieli. W spisie umieszcza się wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Ich suma przypisana danemu wierzycielowi w sporządzonym dokumencie będzie przysługiwać mu podczas całego postępowania.

Powstawanie spisu wierzytelności

Zasady sporządzania tego dokumentu określone są w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Powstaje on na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach, a sporządza go nadzorca lub zarządca. 
W spisie odrębnie umieszcza się wierzytelności objęte układem z mocy prawa oraz objęte układem za zgodą wierzyciela.
Od czego zaczyna się sporządzanie spisu? Przede wszystkim dokonuje się podziału okresu rozliczeniowego, w którego trakcie rozpoczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Sporządzający dokument ustala wartości wierzytelności niepieniężnych, następnie odsetki od wierzytelności niewymagalnych, odsetki od wymagalnych, oraz od ciągłych, takie jak kredyty czy pożyczki itp.

Zatwierdzenie spisu 

Po sporządzeniu spisu nadzorca lub zarządca, składają go sędziemu-komisarzowi do zatwierdzenia. O tym fakcie obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
Jest to bardzo ważna data i wierzyciele powinni śledzić obwieszczenia w MSiG, ponieważ z dniem złożenia dokumentu, rozpoczyna bieg termin na złożenie do sędziego-komisarza sprzeciwu co do umieszczenia w spisie wierzytelności. Termin ten wynosi dwa tygodnie. Przy czym trzeba pamiętać, że możliwość złożenia sprzeciwu przysługuje uczestnikom postępowania jedynie w postępowaniu w postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić jedynie zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie.
Sędzia-komisarz rozpoznaje sprzeciw co do otrzymanego dokumentu na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia. 
Ostatnim etapem jest zatwierdzenie dokumentu przez sędziego-komisarza. W postępowaniu układowym oraz sanacyjnym następuje to po upływie terminu do złożenia sprzeciwu. Jeśli natomiast sprzeciw został złożony, sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie sprzeciwu. W przyspieszonym postępowaniu układowym sędzia-komisarz zatwierdza spis na zgromadzeniu wierzycieli.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl