Bezpłatna wiedza prawna

Jak wpisać spółkę z o.o. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – w skrócie CRBR – to system gromadzący dane o osobach sprawujących kontrolę nad podmiotami gospodarczymi. Funkcjonuje od 13 października 2019 roku, a jego główną rolą jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgłoszenie spółki do rejestru jest obligatoryjne, a za niedopełnienie tego wymogu grożą wysokie sankcje finansowe. Obowiązek ten wynika z unijnych wytycznych, które obligują wszystkie państwa członkowskie do przechowywania i udostępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Sprawdź, czy Ciebie również obowiązuje wpis do CRBR i dowiedz się, jak go dokonać!

Jak zgłosić spółkę do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jesteś zobligowany do zgłoszenia jej do CRBR. Wymóg ten dotyczy nie tylko spółki z o.o., lecz także wszystkich spółek prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również wielu innych podmiotów. Warto pamiętać o tym obowiązku, ponieważ za jego niedopełnienie grozi kara finansowa do wysokości 1 mln złotych – konieczne jest terminowe dokonanie wpisu w ciągu 14 dni roboczych od dnia rejestracji spółki (termin ten dotyczy też zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców). Zastanawiasz się, w jakim celu pojawił się obowiązek dokonywania zgłoszeń do CRBR? Gromadzenie danych w rejestrze ma na celu uniemożliwienie przestępcom finansowym ukrywania tożsamości. Dane są jawne i dostępne do wglądu dla każdego.

Zgłoszenie do CRBR – kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym określa się zawsze osobę fizyczną, która sprawuje kontrolę nad danym podmiotem dzięki posiadanym uprawnieniom pośrednim lub bezpośrednim. W przypadku spółki z o.o. beneficjentem rzeczywistym może być:

 • udziałowiec spółki mający więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów,
 • osoba dysponująca ponad 25% głosów na zgromadzeniu wspólników,
 • osoba sprawująca kontrolę nad spółką wskutek posiadanych przez nią uprawnień.

Zgłoszenie spółki do CRBR stanowi zadanie zarządu – zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki i nie można ustanowić pełnomocnika, który mógłby przejąć na siebie ten obowiązek. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że wpis zostanie dokonany poprawnie i w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi, możesz skorzystać z pomocy naszej kancelarii – będziemy towarzyszyć Ci w procesie zgłoszeniowym i z chęcią udzielimy odpowiedzi na ewentualne pytania.

Jak wpisać spółkę z o.o. do CRBR?

Wpis do CRBR może zostać dokonany wyłącznie drogą elektroniczną – w tym celu wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zgłoszenie jest bezpłatne i odbywa się z użyciem wzoru dokumentu udostępnionego w systemie. Wystarczy uzupełnić w nim następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo i państwo zamieszkania,
 • numer PESEL, a jeśli się go nie posiada – datę urodzenia,
 • charakter uprawnienia do dokonania zgłoszenia,
 • nazwę firmy i jej formę organizacyjną,
 • siedzibę,
 • numer KRS i NIP.

Jak dokonać zgłoszenia do CRBR? Zobacz instrukcję krok po kroku!

Jeśli zastanawiasz się, jak wpisać się do rejestru beneficjentów rzeczywistych, poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki – przedstawiamy wpis do CRBR krok po kroku:

 1. Wejdź na stronę: https://www.podatki.gov.pl/crbr/ i wybierz kolejno: Rejestr CRBR, a następnie Utwórz zgłoszenie.
 2. Podaj NIP podmiotu i formę organizacyjną (w tym przypadku będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a następnie kliknij przycisk: Dalej.
 3. Wpisz datę zgłoszenia (dla spółki z o.o. będzie to data jej rejestracji) i kliknij: Utwórz nowe zgłoszenie.
 4. Wypełnij formularz, który pojawi się na ekranie – w części A podaj dane dotyczące zgłaszanego podmiotu: numer KRS, adres siedziby i nazwę; w części B podaj dane beneficjenta rzeczywistego dokonującego wpisu. Jeśli beneficjentów jest kilku, podaj dane wszystkich, klikając przycisk: Dodaj beneficjenta/reprezentanta.
 5. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych i zapisz formularz.
 6. Podpisz zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 7. Po złożeniu podpisu kliknij kolejno: Wyślij i Akceptuj, aby potwierdzić wysyłkę.
 8. Chcąc sprawdzić swój wpis, wróć na stronę główną CRBR i kliknij: Wyszukaj, aby znaleźć podmiot po numerze NIP.

Jeśli uważasz, że procedura wpisu do CRBR jest zbyt trudna i obawiasz się, że nie podołasz samodzielnie obowiązkowi jej zrealizowania, nasza kancelaria chętnie Ci w tym pomoże – będziemy towarzyszyć Ci w procesie zgłoszenia i posłużymy praktycznymi poradami, aby wpis odbył się bez komplikacji. Pamiętaj, że ważne są zarówno prawidłowo wprowadzone dane, jak i terminowe dokonanie wpisu. 

Dane wymagane do uzupełnienia w formularzu zgłoszeniowym CRBR prezentuje poniższa tabela. Przygotuj je, aby usprawnić proces wypełniania formularza i mieć pewność, że informacje wpisywane w rejestrze są poprawne. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wpisu koniecznie zweryfikuj, czy nie popełniłeś błędu.

Dane spółkiDane beneficjenta rzeczywistego oraz osób zgłaszających spółkę do CRBR
nazwaimię i nazwisko
forma organizacyjnaobywatelstwo
siedzibapaństwo zamieszkania
numer KRSnumer PESEL (lub data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)
numer NIPinformacje o rodzaju uprawnienia, na podstawie którego dokonuje się zgłoszenia

FAQ: Zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Najczęściej zadawane pytania

Ile czasu na wpis do CRBR ma spółka z o.o.?

Termin obowiązujący nowe podmioty gospodarcze wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia dokonania wpisu do KRS. 

Jakie sankcje grożą za niedokonanie wpisu spółki do CRBR?

W przypadku braku zgłoszenia do CRBR w ciągu wymaganych 7 dni roboczych od momentu ujawnienia wpisu spółki w KRS przewidywana jest kara pieniężna do wysokości 1 mln złotych.

Ile trwa rejestracja do CRBR?

Czas rejestracji obejmuje proces dokonania zgłoszenia – zaraz potem wpis widnieje w rejestrze. Osobom niedoświadczonym, które robią to po raz pierwszy, procedura może zająć dłużej niż tym, które miały już okazję dokonywać wpisu lub wprowadzają zmiany wynikające z konieczności zaktualizowania danych. Chcąc zaoszczędzić czas, zyskać pewność poprawności wprowadzonych danych i uniknąć komplikacji, zgłoś się do nas – z nami Twój wpis do CRBR zajmie zaledwie chwilę!

Kto może dokonać zgłoszenia spółki z o.o. do CRBR?

Wpisu do CRBR może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki – w praktyce oznacza to osobę wpisaną w rejestrze jako uprawnioną do reprezentacji. Nie jest zatem możliwe, aby zrobił to pełnomocnik w Twoim imieniu, do podpisania zgłoszenia wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany zgłaszającego. Jako kancelaria świadcząca kompleksowe usługi dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością możemy Ci jednak towarzyszyć w tym procesie i pomóc wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Kiedy zgłaszać zmiany do CRBR?

W przypadku aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych obowiązujący termin wynosi 7 dni roboczych od momentu zaistnienia zdarzenia wywołującego zmianę.

Jak zgłosić zmiany do CRBR?

Chcąc zaktualizować dane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, musisz utworzyć nowe zgłoszenie – postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku przedstawioną w powyższym artykule.

Czy do CRBR trzeba wpisać cały zarząd?

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy, jej reprezentacja jest łączna – oznacza to, że wszystkie osoby z zarządu muszą zostać wpisane do CRBR i złożyć podpisy pod zgłoszeniem.

Jak sprawdzić dane znajdujące się w CRBR?

Aby wyszukać informacje dotyczące beneficjentów widniejących w rejestrze, należy wejść na stronę: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj. Potrzebne będą następujące dane: NIP – jeśli wyszukujesz podmiot, PESEL – jeżeli chcesz znaleźć konkretnego beneficjenta lub data urodzenia, imię i nazwisko – gdy wyszukiwanie dotyczy beneficjentów nieposiadających numeru PESEL.

BLOG KANCELARII

Zobacz również

E-mail:
kancelaria@cmm-kp.pl